• 1
    Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola 1118 Bp Csíki-hegyek u. 13-15.
Tel. fax.: 06-1-246-80-16 OM szám: 034994

GAZDAGRÉT-CSÍKIHEGYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

 

H Á Z I R E N D

2019/2020

 

 

Érvényes visszavonásig!

1118 Budapest, Csíki-hegyek u. 13-15.

tel.: 06/1 246-8016

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bevezető

 

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos szabályokat. A házirend a diákság érdekében olyan szabályokat is rögzít, amelyek az iskolai hagyományok őrzését is szolgálják, és ezáltal a tanuló szellemi és lelki gyarapodását is segítik. A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. A Házirend elősegíti az iskola oktató és nevelő feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.

A házirend kialakításában, aktuális módosításában és betartásának ellenőrzésében a diákok képviselői (amennyiben működik az iskolában Diákönkormányzat) a nevelőtestülettel közösen vesznek részt, a Szülői Szervezet véleményét, észrevételeit figyelembe véve.

 

A Házirend tartalmazza:

 1. A tanulók jogait
 2. A tanulók kötelességeit
 3. Az iskolai munkarendet
 4. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét
 5. Tanítási órák közti szünetek rendjét
 6. Létesítmények és helyiségek használati rendjét
 7. A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezéseket
 8. A védő-, óvó (betartandó) előírásokat
 9. A tanulók legnagyobb közösségének meghatározását
 10. A Házirend módosításának szabályait

 

I. A tanulók jogai

 

 1. Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen, ezért:

 

 1. a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja,
 2. az oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,
 3. személyiségét, emberi méltóságát, vallási, világnézeti, nemzeti, etnikai hovatartozását tiszteletben kell tartani,
 4. védelmet kell biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben, a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek,
 5. választhat:

a. részt vehet a diákkörök munkájában és kezdeményezheti azok létrehozását,

                        b. élhet mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi megbízásából fakadnak,

                        c. az iskolai közösségek életének bármely területére vonatkozóan véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet (a véleménynyilvánítás történhet egyénileg, vagy a diákönkormányzaton keresztül),

                        d. a diákönkormányzat véleményezési jogával élhet az iskolai élet bármely részével kapcsolatban,

                        e. feladatot vállalhat közösségi programok összeállításában, lebonyolításában,

f. egyéni munkarend szerint folytathatja tanulmányait,

                        g. kérdést intézhet az iskola vezetőihez, és pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell kapnia,

h. a diákönkormányzat szervezésében egy tanítás nélküli munkanap programjáról döntsön.

i. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeikhez mérten továbbtanuljon

j. (amennyiben igényli) világnézeti meggyőződésének megfelelően az oktatás egész tartama alatt hit és vallásoktatásban részesüljön,

k. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön

l. részt vegyen a mentor-programban

m. részt vegyen a fejlesztő és rehabilitációs foglalkozásokon.

 

1.2. A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy tanulmányi munkájához a tanítási órán kívül is minden segítséget megkapjanak, ezért részt vehetnek:

 

 • napközi otthoni és tanulószobai foglalkozásokon,
 • korrepetálásokon,
 • a sportkörök foglalkozásain,
 • a szakkörök foglalkozásain,
 • a különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon,
 • a tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli rendezvényeken
 • részt vehetnek a mentorprogramban
 • részt vehetnek a fejlesztő foglalkozásokon

 

1.3. Joga van minden tanulónak ahhoz is, hogy igénybe vegye, a védő- óvó előírások (balesetvédelem, tűzvédelem) betartásával rendeltetésszerűen használja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, sportfelszereléseit, létesítményeit.

 

1.4. A tanulónak joga van részt venni az iskolai és az iskolán kívüli sport- és kulturális szervezéseken. Iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken is szerepelhet tanítási idő alatt, ha erre az intézményvezetőtől engedélyt kapott. Az iskolai vagy iskolán kívüli, de az iskola által szervezett rendezvényeken (pl.: erdei iskola, nyári tábor, stb.) a házirend változatlanul érvényes.

 

1.5. Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy bármilyen problémájával nevelőit, osztályfőnökét, az iskola igazgatóját, igazgatóhelyettesét megkeresse, érdekei védelmében segítséget kérjen és kapjon.

 

1.6. A tanulók szervezetten, és felügyelettel használhatják az iskola sportudvarát, ha az ott folyó szakmai munkát, a napközi délutáni foglalkozásait nem zavarják. A műfüves pálya használatának rendje a házirend mellékletében található.

 

II A tanulók kötelességei

 

2.1. Minden tanuló az iskolai közösség tagja. Ebből fakadóan a kötelezettségei:

 1. az adott tanévben azonosuljon az iskola, osztály célkitűzésivel, tetteivel segítse azok megvalósulását,
 • részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően a tanulmányi kötelezettségeinek,
 • megtartsa a tanulmányi rendet, betartsa az iskola szabályzatainak, házirendjének rendelkezéseit, a munka és balesetvédelmi előírásokat
 1. választott tisztségét, megbízását lelkiismeretesen teljesítse,
 2. egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért,
 3. a gyerekfelelősök utasításait, kéréseit kötelesek figyelembe venni és azok szerint cselekedni.
 4.  Az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartania. Jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel vagy fegyelmi eljárással büntethető.
 5. Az iskola teljes területén, valamint az iskolai programokon és rendezvényeken a kulturált viselkedés (mások méltóságának meg nem sértése, trágár és hangos beszéd mellőzése, társak és a felnőttek tisztelete) szabályait be kell tartania.

 

2.2. A tanulók legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelezettségeik:

 

 1. minden tanítási órán felkészülten (elkészített házi feladat szóban és írásban, felszerelés, tankkönyvek, tájékoztató füzet) megjelenni,
 2. mulasztásaikat a következő órára pótolniuk kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott időpontig,
 3. kötelesek a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt venni, fegyelmezetten dolgozni,
 4. nincs joga a tanárt és társait zavarni az órán.

 

2.3. A tanulmányi munka értékelését, a jutalmazó és fegyelmező intézkedéseket a KRÉTA elektronikus napló tartalmazza. Az ellenőrzés gyakori illetve huzamosabb hiánya esetén az osztályfőnök magához kéri a szülőket, és felhívja a figyelműket mulasztásukra.

 

2.4. Minden tanuló köteles tisztán, rendesen megjelenni az iskolában. Öltözködését megjelenését a divat szélsőségeit kerülve a szolid mértéktartás, ápoltság jellemezze.

A tanuló öltözködésével kapcsolatos kifogások esetén az osztályfőnök köteles intézkedni. Az iskola ünnepi rendezvényein minden tanuló köteles az alkalomnak megfelelő öltözékben megjelenni. Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: lányok: fehér blúz, sötét szoknya/nadrág, ünnepi cipő. Fiúk: fehér ing, sötét nadrág, sötét cipő (nyakkendő viselete nem kötelező, de javasolt).

 

A hetes feladatai:

 

 • Minden tanítási óra előtt számba veszi a hiányzó tanulókat és a hiányzásokról jelentést tesz az órát vezető tanárnak.
 • Gondoskodik a terem és a tábla tisztaságáról, krétáról, szivacsról.
 • Felső tagozatban gondoskodik a tanterem szellőztetéséről a tanórák közti szünetben.
 • Ha a csengetés után 5 perccel a tanár nem jelenik meg az órán, a tanáriban, a helyettesi irodában illetve a titkárságon jelzi.
 • Ha a használatra kijelölt tanterem berendezési tárgyaiban rongálást észlel, jelentést tesz arról az iskolatitkárságon.
 • Az utolsó tanóra végén gondoskodik a tanterem, és az ablakok bezárásáról továbbá a tanterem rendezett körülmények közötti elhagyásáról.

 

2.5 A tanulók munkájának elismerése. Jutalmazó és fegyelmező intézkedések

 

2.5.1. Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, közösségi munkát végez, versenyeken vesz részt, hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, jutalomban részesül. Ennek formái:

           

            Dicséretek, jutalmazások

 • szóbeli szaktanári/napközis nevelői dicséret,
 • szóbeli osztályfőnöki dicséret,
 • szaktanári/napközis nevelői dicséret,
 • osztályfőnöki dicséret.
 • igazgatói dicséret,
 • nevelőtestületi dicséret,
 • tantárgyi dicséret,
 • a tanulmányi- és sport versenyeken való eredményes részvételért a „Suligyűlésen” dicséret/jutalom,
 • „Az év tanulója”, „Az év sportolója” iskolai szinten „Az évfolyam legjobb tanulója”, cím a harmadik-nyolcadik évfolyamig,
 • a kitűnő tanulók az év végi bizonyítvány mellé kapott jutalmat/oklevelet az Intézményvezetőtől vehetik át a tanévzáró ünnepélyen.

 

2.5.2. Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben, büntetésben részesül. A fegyelemsértés mértékétől, előfordulási gyakoriságától függő intézkedések az alábbiak:

 

 • szóbeli figyelmeztetés,
 • szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztető,
 • szaktanári, osztályfőnöki intő,
 • igazgatói figyelmeztető,
 • igazgatói intő,
 • fegyelmi eljárás - a tanév közben; a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelő eljárási rend szerint (20/2012 EMMI rendelet, 2011. évi CXC törvény a köznevelésről),
 • három szaktanári/osztályfőnöki figyelmeztető esetén a havi magatartásjegy nem lehet jobb a változónál,
 • három szaktanári/osztályfőnöki figyelmeztető után a tanulónak lehetősége van a következő havi magatartás jegyén javítani,
 • három osztályfőnöki intő után igazgatói figyelmeztetésben részesül,
 • két igazgatói intő után az év végi magatartás jegy nem lehet jobb rossznál,
 • harmadik igazgatói intő után a tanuló fegyelmi vétségeit követően fegyelmi eljárást indítunk,
 • rendkívüli és súlyos fegyelmi vétség esetén intő nélkül fegyelmi eljárást indítunk.

 

A tanulóknak lehetőségük van három figyelmeztetés után példamutató közösségi munkával és tevékenységgel javítani a magatartás jegyén.

 

2.9.Az iskolai eseményeken, rendezvényeken készült hivatalos felvételek közzétételéhez a szülőktől írásbeli hozzájárulást kérünk a tanév elején.

 

III. Iskolai munkarend

 

3.1. A tanév rendjét a Nemzeti Erőforrás Minisztérium határozza meg, ennek módosítása a tantestület határozata alapján és a fenntartó Dél-Budai Tankerületi Központ jóváhagyásával lehetséges.

 

3.2. Az iskola munkanapokon 7 órától 17.30 óráig biztosít tanári ügyeletet. Ezen túl az épületben portaszolgálat működik. Az esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal engedélyt kell kérni az intézményvezetőtől.

 

3.3. Az iskolában a tanítás reggel 8 órakor kezdődik, a szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak.

 

3.4. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, ez biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletet. Minden olyan tanuló köteles az ügyeleten megjelenni, aki 7.00 és 7.30 között érkezik az iskolába. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat! Az osztály-termekbe 7.30-kor lehet bemenni, kivéve a szaktantermeket, ahol a folyosón kell várni a tanárt!

 

3.5. Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. Indokolt esetben csak az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, illetve az igazgató engedélyével lehet igazoltan távozni. A 16 óra előtti távozásokra a tanév elején (indokolt esetben tanév közben) benyújtott szülői kérelem alapján az intézményvezető adhat engedélyt. Ennek hiányában a tanuló 16 óráig köteles az iskolában tartózkodni.

 

3.6. A tanulók az iskolába csak a szükséges felszerelést hozhatják magukkal!

A tanításhoz nem szükséges eszközöket (pl.: audiovizuális eszközök, mobiltelefon, okosóra, laptop, tablet, MP lejátszók, hangfalak stb.) a tanuló csak a saját felelősségére hozhat az iskolába. Ezek megrongálódásából, eltűnéséből adódó károkért az iskola nem vállal anyagi felelősséget!

 

A diáknak a tanórák és egyéb iskolai rendezvények ideje alatt a szórakoztató elektronikai eszközeit, készülékeit és mobiltelefonját kikapcsolt állapotban és elzárva kell tartania (a felső tagozatos diákoknak a saját zárható szekrényeikben). Amennyiben ezt elmulasztja, fegyelmi vétséget követ el. Saját és társai testi épségére veszélyes tárgyat nem hozhat magával az iskolába.

 

A mobiltelefon, okosóra használata az intézmény épületében nem engedélyezett (kivételt képez, ha a szülő erre alapos indokkal engedélyt kért és kapott az intézmény egyik pedagógusától, vagy az intézmény vezetőjétől). A tanóra és tanórának minősülő egyéb foglalkozások alatti megszólalása, illetve használata esetén a tanuló köteles tanárának átadni, aki az igazgatói irodába adja le azt. Átvételére az iskolából való távozás előtt a szülők/a tanulók hivatottak. Minden ilyen vétségről a szülőt írásban tájékoztatjuk, a tanulót írásban figyelmeztetjük.

 

A tanulók az iskola nevében, az iskola hivatalos és nem hivatalos nevét felhasználva csak az iskolavezetés előzetes engedélyével készíthetnek hagyományos, ill. elektronikus formátumú publikációt.

Osztály- és iskolatársaikról, tanáraikról, az iskola dolgozóiról írásbeli hozzájárulásuk nélkül nem készíthetnek semmilyen felvételt. Ennek megszegése fegyelmi eljárást von maga után és jogi következményei lehetnek.

 

3.7. Egészségügyi és tisztasági okokból váltócipő használata ajánlott. A kabátot, váltócipőt és a testnevelési felszerelést a kijelölt öltözőszekrénybe kell elhelyezni!

A tanulók a kiránduláson és egyéb iskolán kívüli rendezvényeken a nevelővel megbeszéltek szerint jelenjenek meg!

 

3.8. Az iskola épületében, és annak öt méteres körzetében tilos a dohányzás! Tiltott továbbá energia- és élénkítő ital, szeszesital, drog és egyéb ártalmas szerek behozatala és fogyasztása! Tilos az iskolába öngyújtó behozatala, illetve elektromos cigaretta behozatala és használata!

 

3.9. A tanítási órát a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják.

 

 

IV. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje

 

4.1. Becsengetés előtt a tanárt az osztálytermekben vagy a szaktanterem előtt várják a tanulók.

 

4.2. Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a becsengetés után a tanterembe, a hetes kötelessége ezt jelenteni a tanáriban, az igazgatóhelyettesnek, illetve a titkárságon!

 

4.3. A témazáró írásbeli dolgozatok időpontját legalább egy héttel megírásuk előtt jelezni kell a tanulóknak. Naponta a tanulók legfeljebb csak két témazáró dolgozatot írhatnak. A tanár a témazáró dolgozatok időpontját a dolgozat megírása előtt legalább egy héttel lehetőség szerint beírja az elektronikus naplóba. A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani és eredményét ismertetni.

 

4.4. A utolsó óra után a tanulók kötelesek a székeket a padokra feltenni, a szemetet a padokból kivenni. Amennyiben nem vesznek részt iskolai étkezésben, majd az ezt követő szervezett foglalkozásokon (szakkör, korrepetálás, tanulószoba, délutáni „napközi”, könyvtári foglalkozás), az utolsó tanítási óra után az iskola területét kötelesek elhagyni!

Felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat az épületben!

 

4.5. Ebédelés előtt a táskáját az erre kijelölt helyen hagyhatja a tanuló. Egyéb helyeken az iskola rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében táskát nem lehet hagyni!

 

4.6. Az évek óta jól működő szakkörök és foglalkozások mellett az iskola tanulói kezdeményezhetik bármilyen, képességeiket fejlesztő diákkör létrehozását. Az órarendbe illesztett órákra, valamint a tanórán kívüli szervezett foglalkozásokra a Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtási rendelete (20/2012 EMMI) érvényes. A rendezvényeken részt vevő tanulókért és a programokért a szervezők a felelősek. A tanításnélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni!

 

V. Tanítási órák közötti szünetek rendje

 

5.1. Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell.

 

5.2. Csengetési rend

 

1. óra     8.00 –  8.45  

2. óra     9.00 –  9.45  

3. óra   10.00 – 10.45 

4. óra   11.00 – 11.45 

5. óra   11.55 – 12.40 

6. óra   12.50 – 13.35 

7. óra   13.45 – 14.30 

 

5.3. A tanuló a szüneteket a folyosón, a tanteremben, az aulában vagy az udvaron töltheti az ügyeletes tanár felügyeletével.

 

VI. Az iskolának és az iskola területéhez tartozó helységek használatának rendje

 

6.1. A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek használata

 

 1. A testnevelési órákon a tanulók kötelessége az önmaguk és társaik testi épségét védő szabályokat és tanári utasításokat betartani.
 2. A testnevelési órákon csak tiszta tornafelszerelésben jelenhetnek meg a tanulók. Ezt a testnevelő tanárok ellenőrzik és bírálják el.
 3. Balesetvédelmi okból semmilyen ékszert nem viselhetnek a tanulók, függetlenül annak anyagától. Az ékszereket az óra megkezdése előtt a testnevelő zárható helyre teszi el.
 4. A tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni.
 5. A tornateremi helyiségekben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. A testnevelés órákra becsöngetéskor a tornaterem ajtaja előtt, vagy az udvar kijárata előtt kötelesek gyülekezni a tanulók.
 6. Amennyiben baleset történik, a testnevelőnek vagy szakvezetőnek kell intézkednie, jelenteni az esetet az ügyeletes vezetőnek, továbbá baleseti jegyzőkönyvet kell felvennie a titkárságon.

 

6.2. Az öltözők, szertárak használata:

 

 1. A hetes feladata, hogy óra alatt az öltöző ajtó zárva legyen.
 2. A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik ki a szereket. Óra végén az ő feladatuk helyretenni azokat.
 3. A tornatermet csak tanári felügyelet mellett használhatják a tanulók.
 4. Testnevelésóra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán, rendben kell hagyni. Ez az óravezető tanár, szervező szakember felelőssége.

 

6.3. Egyéb, az iskolához tartozó helyiségek használata

 

 1. Az iskolába kerékpárral/rollerrel érkező tanulók kerékpárjaikat/rollerjeiket csak külön erre a célra az iskola előtt épített kerékpártárolóban tarthatják. Az iskola e járművekért felelősséget nem vállal.
 2. Az iskolához tartozó kertben és sportpályákon csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak tanulók. Az iskola udvarán kerékpárral és egyéb eszközzel (gördeszka, görkorcsolya, roller) közlekedni tilos!
 3. Az ebédlőben a tanuló köteles betartani az ebédeltető tanár utasításait a nyugodt és kulturált étkezés érdekében.
 4. Az iskola könyvtárát minden tanuló látogathatja a meghatározott nyitvatartási időben. A kikölcsönzött könyveket a tanév befejezése előtt 10 nappal köteles mindenki visszavinni a könyvtárosnak.

 

6.4. A kémia, számítástechnika, háztartástechnika/életvitel és technika szaktanterem használatára vonatkozó szabályokat minden tanév elején az első tanítási órán a szaktanárok ismertetik, ennek elfogadását a tanulók füzetükben aláírásukkal igazolják.

 

 

VII. A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések

 

7.1. Késések:

 

 1. Az első tanítási óra 8 órakor kezdődik. A tanulóknak 7.50-ig kell megérkezniük az iskolába. A 7.50 utáni érkezés, késésnek minősül. Rendkívüli esetben az osztályfőnökök mérlegelik a késés okát. Az osztályfőnökök a késéseket a magatartás értékelésénél figyelembe veszi.
 2. A tanóra megkezdése után érkezés késésnek minősül. A későn érkező tanulót a késés időtartamának megjelölésével írja be a naplóba a pedagógus. A bejegyzett késések összeadódnak. 45 perc igazolatlan késés egy igazolatlan órát jelent. Amennyiben 25 percnél többet késik a tanóráról, az igazolatlan órának felel meg.

 

7.2. Hiányzások:

 

 1. Az orvosi igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetele után legkésőbb 3 napon belül bemutatni. A távolmaradást követő 3 munkanapon belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni!
 2. Félévente három tanítási napot a szülő is igazolhat.
 3. Előre látható hiányzásokra (kirándulás, családi program) előzetesen engedélyt kell kérni. A döntés az osztályfőnök javaslatára az igazgatóság hatásköre.
 4. Betegség esetén a megbetegedés napján reggel a szülő telefonon vagy más módon értesítse az iskolát.
 5. Igazolatlanul hiányozni tilos. Az iskola kötelessége a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal (1 óra) történő igazolatlan mulasztásakor. A következő alkalommal az osztályfőnök az iskola gyermekvédelmi felelősének jelenti a mulasztást. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermekvédelmi szolgálatot és az illetékes jegyzőt. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
 6. A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szülő kérheti félévente 5 alkalommal, amit az elektronikus naplóba kell bejegyeznie. Egy hétnél hosszabb felmentés a szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési óráján.

 

 

VIII. Védő-, óvó (betartandó) előírások

 

8.1. Az intézmény alkalmazottainak feladatai: a 16/1998 (IX.8) sz. MKM rendelet 5. paragrafusa alapján a pedagógus feladatai a tanuló baleset-megelőzésében:

 

 1. A tanulókat a tanév első napján az osztályfőnök, ill. a napközis nevelők munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi és bombariadó oktatásban részesítik, amelynek rögzítése a naplókban történik.
 2. Munka és balesetvédelmi oktatásban részesíti a tanulókat a munkakezdés előtt:
 • a technika tanár
 • a testnevelést és sportfoglalkozást tartó tanár
 • a fizika és kémia kísérleteket végző tanár
 • a társadalmi és közhasznú munka végzése előtt a felügyeletet ellátó személy
 • a kirándulások előtt a kirándulást szervező személy
 • a táborozások, üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy.

Az ismeretek elsajátításáról a tanulóknak feltett ellenőrző kérdésekkel meg kell győződni.

 

8.2. Tanulói balesetbiztosítás 18 éves korig alanyi jogon jár, kiegészítő biztosítás megkötése ajánlott.

 

8.3. Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége a munka során:

 

 • a munkavédelmi és balesetvédelmi feladatok betartása
 • a munkavégzéssel kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása, a veszélyt jelentő rendellenességek elvárható módon történő meg-szüntetése és a felelős vezető tájékoztatása,
 • baleset esetén elsősegélynyújtás, jelentési kötelezettség.

 

8.4. Tanulói balesetek jelentési kötelezettsége. A tanulói balesetek jelentési kötelezettségét az intézmény Munka- és balesetvédelmi szabályzata tartalmazza, ill. a 16/1998 sz. MKM rendelet 2. sz. melléklete írja elő.

 

IX. A tanulók nagyobb közösségének meghatározása

 

9.1. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, valamint az iskolai érdek-képviselet ellátására Diákönkormányzatot hozhatnak létre, amennyiben a tantestület támogatja, melynek megválasztása és működési szabályzata a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatában található.

 

9.2. A Diákönkormányzat döntési, egyetértési, véleményezési jogait gyakorolhatja, amennyiben tagjainak száma a tanulói létszám 50%-a.

 

9.3.A tanulók a Diákönkormányzaton keresztül döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleménye meghallgatásával, saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában.

 

9.4. A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

 

 

X. A Házirend módosításának szabályai

 

10.1. A Házirend módosítását kezdeményezheti a diák, a szülő, a pedagógus vagy bármilyen iskolai szervezet.

10.2. Ha a módosító indítvány megérkezik, akkor annak elfogadásához be kell szerezni az iskolai Diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértését.

10.3. A törvény szerint a diák vagy szülő írásbeli javaslatára a nevelőtestület 30 napon belül köteles érdemi választ adni.

Galériák

TÖBB ÖSSZES BETÖLTÉSE